راهنمای استفاده از فایل اکسل جهت نام مسافران

جهت وارد کردن اطلاعات مسافران می توانید به جای تایپ کردن از آپلود فایل اکسلی که مشخصات مسافران داخل آن باشد استفاده نمایید.

لطفا در هنگام استفاده از فایل اکسل به موارد زیر توجه داشته باشد.

1_ لطفا از فایل با اطلاعات کامل استفاده نمایید.

2_ ترتیب مشخصات به ترتیب 

  •  جنسیت
  • نام به انگلیسی
  • نام خانوادگی به انگلیسی
  • نام با فارسی
  • نام خانوادگی به فارسی
  • شماره موبایل بصورت 912xxxoooo
  • تاریخ تولد بصورت سال-ماه-روز مثال 1370-11-29
  • کد ملی

3_ جهت سهولت فایل اکسل نمونه زیرقابل دسترسی می باشد. جهت دریافت فایل دانلود را کلیک نمایید.

 

 >> فایل اکسل نمونه <<